Ilhan Arsel - Arap Milliyetciliqi ve Turkler (2024)

Related Papers

Arap Milliyetçiliği

Seda Özalkan

Arap milliyetçiliğinin ilk ne zaman ortaya çıktığı bahsinde üzerinde itilâf edilmiş mutlak bir tarih yoktur. Lakin köklerinin 19. asırda bir dönemde olduğu ispat gerektirmeyecek kadar açıktır. Arap milliyetçiliğini ortaya çıkaran âmil George Antonius ’a göre Amerikan ve Fransız Protestan misyonerleri, Sylvia G. Haim ’e göre Vahhabilik, C. Ernest Dawn ve Albert Hourani ’ye göre İslami modernleşmeyi savunan Müslüman entellektüeller, Zeine N. Zeine ’e göre Jön Türkler’in Türk milliyetçiliği politikalarıdır.

View PDF

Turk Dis Politikasinda Degisimin Bir Ornegi: 1967 Arap Israil Savasi

Bulut GURPINAR

View PDF

Turk Atasozleri ve Deyimleri ile Esanlamli Arap Meselleri (Benzerleri)

Turk Atasozleri ve Deyimleri ile Esanlamli Arap Meselleri (Benzerleri) Muhammet Selim ipek

View PDF

Ismet Ozel ve Turkluk Tasavvuru.pdf

2017 •

Zeynep Hulya Aytulum

ABSRACT The manifestation of the rational authority figure, which Turkish states have been acknowledged, has also continued after the practice of Islam in practice of governing of the state. The Muslim Turkish states have been identified as the concrete identity of the notion of being Muslim. Turkishness is substantial with respect to the fact that it is projection of a binding ecole within the world of thought which functions as a bridge between the old and the new and the caliphate and the republic.During this study, a theory which appears as a natural consequence of the harmony between the parameters of Islam and the Turkish character will be evaluated. In this context, not only the fate of the notion of turkishness but also the dominant fractions of the notion of the turkishness will be mentioned. Various variants of Turkishness will be assessed.Evaluation of Ismet Ozel, who regards turkishness within an Islamic tendency, consists the core of this study. In the first part of this study, ısmet özel‟s notion is referred in specifically , in the following chapters, Ismet Ozel‟s perception on turkishness which is an equivalent of Islamin his works, will be evaluated Keywords: İsmet Ozel, Islam, Turkishness

View PDF

al-ibar publishing

ARAPLAR VE MUSLUMANLIK

2020 •

Adnan Paksoy

It is strange that Islam is called by another name in Turkey, so that the Turks call it Müslümanlik. This name is not known in the Arab world. possibly arab academics know about this foreign naming . However, Arab scholars did not pay attention to this name. Neither Arab scholars nor Arab researchers were interested in this name at all; they seem to know this fact. It is undoubtedly a big problem that Islam has been given such a local and foreign name. This problem has a historical story that cannot be mentioned here. But science and academic authorities do not dwell on this at all. Especially for the Arabs to ignore this problem, it is another problem. It may be that Arabs see Muslumans outside of Islam for this reason. All Turks call Islam Müslümanlik, and if one of them wants to express his religious identity, he says "I am Musluman", and does not say "I am a Muslim." As for the Arabs, they only call Islam as Islam, and if someone of them wants to express his religious identity, he says, "I am a Muslim." In this article I tried to address this problem.

View PDF

TURK HALK EDEBIYATI FOLKLOR ARASTIRMACISI 1

Nalin Kalkan Söylemez

View PDF

Mısır Milliyetçiliği ve Kıptiler, Arap Milliyetçiliği

SONER DOĞAN

Mısır Milliyetçiliğinin Azınlıklara Bakışı ve Kıptiler

View PDF

MÜSLÜMANLIK SINAVI (İLHAN ARSEL

ömer durul

View PDF

www.sahipkıran.com

Arap Dinselliğine Karşı Türk İnançsallığı

2024 •

Cesurhan Taş

2010’lu yılların başlarından itibaren Türkiye sınırlarının içine gerçekleşen yoğun arap göçleri ve onların gelişlerine olumlu bir toplumsal zemin hazırlayan islamoarap temelli tarikat, cemaat, cemiyet, diyanet gibi yapıların, Türkiye halkının özünden kopartılarak hızlı bir şekilde araplaştırılması amacına hizmet ettiği gözlenmiştir. Türkiye’deki Türk ulusu, adı geçen yapıların örgütlü arap dinselliği çalışmaları sonucunda Türk kimliğinden önemli ölçüde kopartılmış ve Türkiye’ye yönelik yerleşim niyetli arap göçlerine muhacir-ensar perspektifinden bakar durumuna getirilmiştir. “Türküm” demenin Türkler vicdanında suç ve günah olduğu algısı yaratılarak Türk insanının kendi özünden korkması, özgüvensiz olması sağlanmıştır. Türk kimliğinin ve Türklüğün varlık, dirlik ve süreklilik haklarına yöneltilmiş bu acımasız saldırının sebebleri, süreçleri, sonuçları incelenerek Türk İnançsallığının arap dinselliğinden daha çağdaş, ussal ve ilerlemeci bir karaktere sahip olduğu bu makalenin hazırlanmasının temel amacıdır.

View PDF

Tari̇hsel Süreç İçeri̇si̇nde Afgani̇stan’In Göç Sorunu Ve Türki̇ye’Ye Yansimalari

2020 •

yavuz cankara

Afganistan; ic mucadeleler sonrasi savaslar, teror orgutlerinin yikimi ve buyuk guclerin isgalleri gibi nedenlerle kaotik bir gecmise sahiptir. Bugun de etkileri devam eden catisma ve karisikliklar sonucunda Afganistan halki icin dunyada “Istikrarli Gocmenler”, Afganistan devleti icin ise tarihinin her doneminde “Istikrarli Goc Veren Ulke” tanimlamalari yapilmaktadir. Bu calismada Afganistan halkinin goc etmesinin nedenleri tarihsel surecleri ile birlikte ele alinmis ve goc hareketlerinin Turkiye’ye yansimalari uzerinde durulmustur. Calismanin ana savi; ic karisikliklarin yaninda, dis mudahalelerin yikici etkisinin de Afganistan halkini goc etmeye surukledigi ve bu goc hareketlerinden ciddi oranda etkilenen ulkelerden birisinin de Turkiye oldugudur.

View PDF
Ilhan Arsel - Arap Milliyetciliqi ve Turkler (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 5562

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.